Вторник, 21.11.2017, 15:30
Кафедра русской филологии и перевода МГУ
| RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по сайту · RSS ]
Страница 1 из 11
Архив - только для чтения
Форум » Интернет-конференция "Актуальные проблемы славистики 2012" » Секция 1. Языковая интерференция. Языковой меланж и проблемы перевода. » ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ДРУКАРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ... (Косяк Ольга Олегівна)
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ДРУКАРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ...
AdminДата: Суббота, 10.03.2012, 20:53 | Сообщение # 1
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 167
Репутация: 103
Статус: Offline
Косяк Ольга Олегівна,
студентка Маріупольського державного університету (Україна)


ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ДРУКАРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НОВОГРЕЦЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ


Проблема перекладу термінології входить до кола найскладніших проблем у галузі лінгвістики та перекладознавства, тому що термінологічні одиниці відносяться до лексики, яка розвивається швидкими темпами, користується попитом у фахівців різних сфер, у тому числі й у друкарстві, та через це потребує особливої уваги. Але виникають певні труднощі при її перекладі, адже адекватний переклад є неможливим без додаткових знань, пов’язаних з походженням, класифікацією, функціонуванням та особливостями перекладу саме термінів.
Темою нашого дослідження було обрано особливості перекладу друкарської термінології, тому що книго- та пресовидання завжди було своєрідним індикатором політичної, економічної та інтелектуальної свободи народу. Актуальність роботи зумовлено зацікавленістю перекладом друкарської термінології внаслідок модернізації редакційно – видавничого процесу, його стрімкою комп’ютеризацією, а також змінами в логіко поняттєвій підсистемі терміносистеми друкарської справи, які випереджають оновлення спеціальної підмови, що її обслуговує.
Говорячи про переклад термінів з точки зору теорії, можна наголошувати на тому, що термін – однозначний, він не має конотативних значень та позбавлений синонімів. Незалежно від тексту термін перекладається терміном – повним та абсолютним еквівалентом. Переклад терміна далеко не завжди є простою заміною слова мови оригіналу словом в мові перекладу, тому часто доводиться звертатися до застосування перекладацьких трансформацій. Але для того, щоб визначити яка саме трансформація є адекватною для перекладу терміна, потрібно спершу з’ясувати, що таке трансформація. Багато вчених, що досліджують цю проблему, дають різні дефініції цього поняття.
Наприклад, Л.С. Бархударов зазначає, що "досягнення перекладацької еквівалентності ("адекватності перекладу"), всупереч розбіжностям у формальних і семантичних системах двох мов, вимагає від перекладача насамперед вміння зробити численні і якісно різноманітні міжмовні перетворення – так звані перекладацькі трансформації – для того, щоб текст перекладу з максимальною можливою повнотою передавав всю інформацію, вкладену в вихідному тексті…"[1, с. 190]. Ж.А. Голікова визначає трансформаційний переклад як "…переклад з використанням однієї з перекладацьких (лексичних або граматичних) трансформацій (диференціації значення, конкретизації значення, генералізації значення, значеннєвого розвитку, цілісного перетворення, антонімічного перекладу, додавання або опущення слів, компенсації, зміни структури речення, зміни порядку слів, заміни частин мови й речення)"[2, с. 280]. В.Н. Комісаров вказує, що "перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу в зазначеному змісті, називаються перекладацькими (міжмовними) трансформаціями. Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план вираження, вони носять формально – семантичний характер, перетворюючи як форму так і значення вихідних одиниць"[3, с. 172].
При перекладі термінів застосовуються різні прийоми, а саме такі міжмовні трансформації, як: лексичні, лексико – семантичні та лексико – граматичні. Задача перекладача полягає у правильному виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь – якого терміна. При перекладі саме друкарської термінології віддається перевага одному із найпоширеніших прийомів перекладу терміна – прийомом транскодування, наприклад: η ξυλογραφία – ксилографія, η σπατούλα – шпатель, ο δίσκος – диск.
Іншу лексичну трансформацію, яку можна застосувати – калькування, тобто передачу не звукового, а комбінаторного складу слова, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу: η αποστυπώμενη εικόνα – друковане зображення,η νωπή επιφάνεια – волога поверхня.
У випадку, коли словник не дає точного еквіваленту, а інші трансформаціі не є доречними, переклад термінів здійснюється за допомогою прийому експлікації: το λαδάκονο – брусок для правки з маслом, το καπνιστήρι – апарат коптіння.
Також буде доречним використання такого лексико – семантичного прийому, як конкретизація, тобто одиниці широкого контекстуального змісту в мові оригіналу передаються в мові перекладу одиницями конкретного змісту: το νεύρο – рельєфна тасьма, κόκκαλο – швидкозшивач.
Звичайно, не завжди виникають складнощі при перекладі термінів. Деякі з них справді однозначні і не мають жодних інших значень ні в якій іншій сфері. Прикладом таких є: το μέλανι λιθογραφίας – літографічна туш, η μετακκική πλάκα ενίσχυσης – кришка палітурки та ін. Такі терміни мають точні відповідники, які легко знайти в словниках науково – технічної чи видавничої термінологіїї, наприклад: η λιθογραφική πλάκα – літографічна дошка, η σανίδα πιεστηρίου – пресувальна дошка.
При перекладі друкарської термінології з новогрецької на українську мову ми зіткнулися з проблемою полісемії термінів в українській мові, оскільки значення окремого терміна – словосполучення уточнює кожен із його компонентів. Полісемія друкарських термінів найчастіше спричинена розвитком понять на основі метонімічних та метафоричних перенесень (коректура, монтаж, оформлення). Також в українській друкарській термінології поширена проблема синонімії. Різні типи друкарських термінів – синонімів не лише побутують у сфері усного мовлення, але й закріплені у сфері фіксації – у галузевих термінологічних словниках і стандартах. Найбільше виявлено абсолютних синонімів, що представлені парами, в яких один термін питомий, а другий – чужомовного походження: буквиця – ініціал, виокремлення – акцентація, наклад – тираж. Менше синонімічних об’єднань з двох або більше запозичень (абреже (фр.) – екстензо (лат.)) чи власне українських лексем (прогалина – проміжок) [4, с. 330 – 331].
Ще однією проблемою при перекладі друкарської термінології являється велика кількість іншомовних запозичень саме в терміносистемі української мови. На початкових етапах винайдення друкарства термінологію поповнили латинізми, що головним чином позначали професії та елементи видання: редактор, контрититул. Запозичення з німецької мови пов’язані з номінуванням нових понять, що стосуються техніки й технології книгодрукування: друк, шрифт, гарт.[5,с. 95-97].
У ХІХ- ХХ ст.. найбільший вплив друкарська термінологія зазнала від французької і англійської мов: брошура, естамп (фр.); офсет, фрейм (англ.).
Але й грецькі корені широко використовувались для творення нових термінів в період переозброєння друкарства: термографія, хромолітографія.[5, с. 89-90]
Таким чином, можемо зробити висновок, що основною проблемою при перекладі друкарської термінології є відсутність інвентаризації термінів і наявність полісемії та синонімії, а також велика кількість іншомовних запозичень саме в сучасній українській видавничій термінології, що спричиняє особливі складнощі при процесі перекладу.

Література
1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории переводов. / Л.С. Бахударов – М.: МО, 1975. – 240 с.
2. Голикова Ж. А. Перевод с английского на русский: Учеб. пособие. / Ж. А. Голикова. – М.: Новое знание, 2003. – 287 с.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). / В.Н. Комиссаров.– М.: Высшая школа, 1990. – 256 с.
4. Процик М. Р. Проблема перекладу термінів на сучасному етапі розвитку видавничої термінології // Наука і вища освіта. Вип. 7.: Тези доповідей учасників ХІ Міжвузівської студентської наукової конференції. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2003. – С. 330—331.
5. Процик М. Р. Особливості термінотворення української видавничої термінології // Проблеми української термінології / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» / Відп. ред. Л. М. Полюга. – Львів, 2005. - № 38. – С. 89 – 100.

Резюме
Косяк О. О. Проблемы перевода печатной терминологии с новогреческого на украинский язык. – Сообщение.
Рассматриваются проблемы, которые возникают в процессе перевода печатной терминологии с новогреческого на украинский язык. Выявлены их причины и предложены возможные решения этих проблем при помощи использования переводческих трансформаций. Показано влияние иностранных языков на процесс становления украинской печатной терминологии.
 
Форум » Интернет-конференция "Актуальные проблемы славистики 2012" » Секция 1. Языковая интерференция. Языковой меланж и проблемы перевода. » ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ДРУКАРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ... (Косяк Ольга Олегівна)
Страница 1 из 11
Поиск:

Cегодня на сайте были:
Copyright Кафедра русской филологии и перевода © 2009-2017Хостинг от uCoz