Вторник, 21.11.2017, 15:36
Кафедра русской филологии и перевода МГУ
| RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по сайту · RSS ]
Страница 1 из 11
Архив - только для чтения
Форум » Интернет-конференция "Актуальные проблемы славистики 2012" » Секция 1. Языковая интерференция. Языковой меланж и проблемы перевода. » ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НОВОГРЕЦЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ ... (Габ Марина Олександрівна)
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НОВОГРЕЦЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ ...
AdminДата: Вторник, 20.03.2012, 00:23 | Сообщение # 1
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 167
Репутация: 103
Статус: Offline
Габ Марина Олександрівна,
студентка Маріупольського державного університету (Україна)ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НОВОГРЕЦЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ІСТИНА» – «ПРАВДА» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ


Неможливо заперечити той факт, що переклад грає велику роль у процесі міжмовної та міжкультурної комунікації. Незайвим буде додати, що і сам процес перекладу є явищем як напрочуд важливим, так і надзвичайно важким, адже у ході перекладу відбувається не тільки зіставлення різних мовних систем, а й зіткнення різних поглядів, культур, і навіть цивілізацій.
У сучасних умовах інтеграції культур виникає потреба активізації міжкультурного діалогу націй. Особливості мовного втілення менталітету нації стають об’єктом численних розвідок, зокрема особливо актуальним на сьогодні стає вивчення етнічної ментальності як категорії перекладознавства. Загальновідомо, що фразеологізми як знаки вторинної номінації є важливим засобом відбиття етнічної ментальності. Відтак, дослідження фразеологізмів в перекладацькому аспекті є важливою науковою проблемою [1, с.1].
Найбільш тісно, на нашу думку, пов'язані з ментальністю стійкі сполучення слів, які живуть у мові, не змінюючись віками, такими словосполученнями є фразеологічні звороти, прислів’я, приказки, крилаті вислови та паремії зокрема. Зв'язок між цими одиницями та ментальними рисами народу простежується в обох напрямах: ідучи від ментальних рис, знайти їх відображення можна у пареміях, і навпаки — за допомогою аналізу паремій виявити ментальні риси, характерні народу-носію мови.
Такою важливою проблемою, як особливості перекладу фразеологічних одиниць займалася велика кількість таких вчених, як Н.Д. Арутюнова, Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагін, В.С. Виноградов, В.Г. Костомаров, В.А. Маслова, Я.І. Рецкер, Ю.О. Сорокін, Т.А. Фесенко, О.Д. Швейцер, та інші. Проте переклад новогрецьких та англійських фразеологічних одиниць на позначення концепту «Істина» – «Правда» українською мовою, тобто їх перехід в українське культурне когнітивне середовище, вперше слугує предметом окремого дослідження.
Актуальність дослідження зумовила мету, а саме – розглянути перекладацькі трансформації, які були застосовані в процесі перекладу вибірки новогрецьких та англійських паремій на позначення концепту «Істина» – «Правда». По-перше, треба уточнити зміст поняття «перекладацькі трансформації», адже існує велика кількість дефініцій, запропонованих різними вченими, такими як Л.С. Бархударовим, Р.К. Міньяр-Белоручевим, Я.І. Рецкер, А.Д. Швейцером, В.Н. Комісаровим, та ін.
Згідно з Л. Бархударовим, перекладацькі трансформації - це міжмовні перетворення, перебудова елементів вихідного тексту, операції перевираження сенсу або перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента [2, с.189]. Проте у ході нашого дослідження ми розглянемо класифікацію В.Н.Комісарова, оскільки на нашу думку вона є більш зрозумілою. Тож, виходячи з його класифікації робимо висновок, що перекладацькі трансформації – це перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу в зазначеному змісті. Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план вираження, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць [3, с.172].
Залежно від характеру одиниць іноземної мови (ІМ), відзначає В.М.Комісаров, які розглядаються як вихідні в процесі перетворення, перекладацькі трансформації підрозділяються на лексичні, граматичні та комплексні лексико-граматичні трансформації. Під час перекладу новогрецьких та англійських паремій українською мовою нами було помічено, що найбільш вживаними перекладацькими трансформаціями, є саме комплексні. Ці перетворення або стосуються одночасно лексичних й граматичних одиниць оригіналу, або є міжрівневими, тобто здійснюють перехід від лексичних одиниць до граматичних й навпаки. До них відносяться антонімічний переклад, експлікація (описовий переклад) і компенсація.
У пареміях часто міститься метафоричний елемент, тому їх не можна перекладати дослівно. У багатьох випадках вони мають яскраво виражене національне забарвлення. Все це, та ціла низка інших факторів призводить до того, що такі одиниці часто не мають не тільки абсолютних відповідників в іншій мові, але і нерідко утворюють лакуни, заповнити які можна лише за допомогою прийомів експлікації чи компенсації. Складність перекладу таких паремій полягає у тому, що перекладач повинен уміти їх розпізнати, підшукати український відповідник, чи, якщо його не існує, створити власний варіант перекладу.
З точки зору перекладу фразеологічні звороти, прислів'я, приказки та крилаті вислови - зручно розділити на 3 групи:
- ті, які повністю співпадають з українськими - як за змістом, так і за формою.
- ті, які співпадають за змістом, але не співпадають за образом, який лежить в їх основі.
- ті, які не мають відповідників в українській мові - ні за змістом, ні за образом.
Вони перекладаються або описово, або за допомогою приказки, створеної перекладачем [4].
Тож, основними способами перекладу паремій є:
- переклад паремії паремією, що можливо, коли вираз був запозичений з інших, як правило класичних, мов;
Η πικρή αλήθεια - a bitter truth - Гірка правда
- переклад аналогом, тобто використання в українській мові одиниць, які мають те саме значення, але які побудовані на іншому образі і мають нейтральне національне забарвлення;
Από μικρό και απο τρελό μαθαίνεις την αλήθεια - Out of the mouths of babes and infants you have perfected praise - Вустами немовляти промовляється істина.
- переклад калькою, тобто спроба скопіювати образ і створити свою фразеологічну одиницю;
Η επανάληψη δεν μετατρέπει το ψέμα σε αλήθεια - Repetition does not transform a lie into truth- Повторення не перетворить брехню на правду.
- переклад методом експлікації, тобто переклад описовим методом, а не пошуком відповідника.
Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια - lie’s easily recognizable - брехню легко розпізнати [4].

Література
1. О.О.Нагорна - Комунікативно-прагматичний принцип перекладу фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом; Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки, 2010.
2. Л.С.Бархударов – Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) М., "Междунар. отношения", 1975.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). — М.:Высшая школа, 1990. — 256 с.
4. Переклад фразеологічних одиниць [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_16.htm

Резюме

В данном сообщении рассматриваются особенности перевода паремий, содержащих концепт «Истина» - «Правда» с новогреческого и английского языков на украинский, а также выявлены наиболее распространенные приемы перевода данных паремий.

Summary
In this report we view the main features of the translation of Greek and English paremias, that contain the concept of "The Truth" - "The Varity" into Ukrainian, and also we identify the most common methods of translation of the given paremias.
 
Форум » Интернет-конференция "Актуальные проблемы славистики 2012" » Секция 1. Языковая интерференция. Языковой меланж и проблемы перевода. » ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НОВОГРЕЦЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ ... (Габ Марина Олександрівна)
Страница 1 из 11
Поиск:

Cегодня на сайте были:
Copyright Кафедра русской филологии и перевода © 2009-2017Хостинг от uCoz